© 2014 Ekaterini Athanasiadou-Poutetsi

#4 - Oil on canvas, Untitled

120 x 90 cm